На 7 май в Спортно Училище "Т.Каблешков" бе отбелязан денят на ученическото самоуправление. Ученическият съвет взе активно участие като имаше свои представители от VII, IX и XI клас. Бяха избрани директор, дежурни учители по коридорите, педагогически съветник и ученици-преподаватели. Проведе се работна среща с участниците, които споделиха, че работата в екип с преподавателите по подготовката и в самия ден им е била най-приятната част.