НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА "ИНОВАЦИИ В ДЕЙСТВИЕ"

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

ПРОЕКТ „ТВОЯТ ЧАС“

Проект BG05М20Р001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности

(ТВОЯТ ЧАС) – ФАЗА 1″

по Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж” 2014 – 2020, съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове за програмен период 2014 – 2020 г.

Документи, подпомагащи дейностите по Проекта:
       • Заявление и декларация за информирано съгласие, Приложение № 2, PDF за ученици, които желаят да участват в занимания по интереси в проект „Твоят час“.
       • Анкетна карта, Приложение № 4, PDF за ученици, които желаят да участват в занимания по интереси в проект „Твоят час“.
       • Индивидуална образователна карта, Приложение № 5, PDF
       • Бланка за създаване на документи по проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза І“.

СФОРМИРАНИ ГРУПИ ПО ПРОЕКТ „ТВОЯТ ЧАС“
ГРУПИ ПО ИНТЕРЕСИ:
„НАРОДНИ ТАНЦИ ЗА ВСЕКИ“

„ЦВЕТАРСТВО И ГРАДИНАРСТВО“
галерия
„ЗА ЖИВОТНИТЕ С ЛЮБОВ“
галерия
„БЪЛГАРСКИ ТРАДИЦИИ И ОБИЧАИ“
галерия
„ЕМОЦИОНАЛНА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ“
галерия

ГРУПИ С ОБУЧИТЕЛНИ ЗАТРУДНЕНИЯ

1. „ДИГИТАЛНИ КОМПЕТЕНТНОСТИ“ – 2 групи с ученици от 10 клас. Подпомага се подготовката за национално външно оценяване по дигитални компетентности
2. „ГРАМАТИКА ЗА ВСЕКИ ДЕН“- 1 група с ученици от 6 клас
3. „ОБУЧИТЕЛНИ ЗАТРУДНЕНИЯ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА“- 1 група с ученици от 7 клас
4. „МАТЕМАТИКА -8 КЛАС“ – 1 група
5. „МАТЕМАТИКА -11 КЛАС“ – 1 група

Общ брой ученици, обхванати по проекта е 146 от 6 до 12 клас.