Ученическият съвет участва в организирането на училищни мероприятия:

- Ден на ученическото самоуправление;
- Десетте най-добри спортисти на училището;
- Ден на земята
- Патронен празник и др.

Провежда периодични сбирки, на които се разглеждат различни въпроси, възникнали в учебно-тренировъчния процес.
Участва в заседания на Педагогическия съвет.